Voorwoord

Voorwoord

De missie van Hogeschool Viaa is ‘Als je gelooft in je werk’.
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten waar we ons de afgelopen tijd op hebben toegelegd en analyseert of dat heeft opgeleverd wat we beoogden. Dat we geloven in ons werk en focussen op wat ertoe doet was het afgelopen jaar zichtbaar in zowel het aanboren van nieuwe onderwijsmogelijkheden, alsook in de alledaagse bedrijfsvoering.

In ons Strategisch Plan hebben we opgenomen dat we meer flexibiliteit in het onderwijs in gaan bouwen. Zo willen we meer variatie bieden aan de verschillende doelgroepen. Daarbij zoeken we nadrukkelijk aansluiting bij wat het werkveld nodig heeft.

Een sprekend voorbeeld hiervan is de Master Interprofessioneel werken met Jeugd, onze eerste hbo-master, die in september 2019 van start is gegaan. Met deze master bieden wij professionals én onze studenten de mogelijkheid door te studeren na het behalen van het bachelordiploma.

Het streven naar toegevoegde waarde is terug te zien in al onze onderwijsactiviteiten. Vanuit een christelijke inspiratiebron willen wij een maatschappelijke bijdrage leveren. Om daarvoor toegerust te zijn bieden we onze studenten een brede vorming.

De Educatieve Academie onderscheidt zich met haar activiteiten op het gebied van opleiden in de school. Dit werpt zijn vruchten af voor de voltijdstudent, in een goede aansluiting op de beroepspraktijk. Maar ook de groeiende groep zij-instroom studenten laat zien dat professionals met overtuiging kiezen voor een opleiding bij Hogeschool Viaa.

De ontwikkelingen in de Educatieve Academie werden beloond met de vermelding ‘Topopleiding’ in de Keuzegids hbo 2020. Dat geldt ook al jaren voor de opleiding HBO-V. De overige opleidingen kregen eveneens hoge noteringen in die ranglijst. Social Work en Hbo-V hebben de afgelopen jaren een nieuw curriculum gekregen, dat in 2019 grotendeels werd afgerond. Daarbij is regelmatig overlegd met het werkveld en werd gezocht naar manieren om vorm te geven aan de bezielde professional. De opleiding Theologie blijft klein, maar wij geloven dat deze professionals van toegevoegde waarde zijn voor onze maatschappij en dat deze opleiding een waardevolle toevoeging is op ons onderwijsaanbod.

Ook de lectoraten hebben samengewerkt aan projecten die verbetering van de zorg aan kwetsbare groepen in de maatschappij stimuleren. Het was goed om in 2019 de nieuwe lector Goede Onderwijspraktijken te kunnen verwelkomen.    

Op het gebied van bedrijfsvoering staan we voor de nodige uitdagingen. Er moet ruimte worden geboden aan de groeiende studentenaantallen en er wordt werk gemaakt van nieuwe technologische ontwikkelingen. Het afgelopen jaar is Onderwijs Online verder uitgewerkt en zijn we gestart met een digitaal toetssysteem. Daarnaast wordt ons schoolgebouw in fasen gerenoveerd, in 2019 is de buitenruimte aangepakt. Al deze ontwikkelingen dragen bij aan het studiesucces en welzijn van onze studenten. Het vraagt om forse investeringen, maar we kunnen ook dit jaar weer vaststellen dat onze organisatie financieel gezond is.

Ook vanuit bestuurlijk perspectief kwam het motto van Hogeschool Viaa afgelopen jaar nadrukkelijk naar voren. Na 24 jaar met toewijding en bezieling de hogeschool te hebben bestuurd heeft Jacob Schaap per 1 augustus 2019 het stokje overgedragen. Als nieuw aangetreden bestuursvoorzitter mag ik sindsdien ervaren hoe Hogeschool Viaa er, met inzet van alle medewerkers, voortdurend aan werkt om studenten te bieden wat zij nodig hebben om hun plek als goed opgeleide professionals in te kunnen nemen in de maatschappij. Hogeschool Viaa: wij geloven in ons werk! 

Namens het College van Bestuur van Hogeschool Viaa,

 

Drs.  D. (Dirk) Wakker MME, voorzitter