Bestuur, Medezeggenschap en Toezicht

Organisatieschema


 

Stafdiensten

 • Controller
 • Internationalisering
 • Kwaliteitszorg
 • Marketing & Communicatie (advies)
 • Personeel & Organisatie
 • Studentenpastors

Facilitaire Dienst

 • Catering
 • Conciërges
 • Financiële administratie
 • Roosterkamer
 • Marketing & Communicatie
 • Mediatheek
 • Receptie
 • Studentenzaken
 • ICT

Verslag college van bestuur

Hogeschool Viaa gaat uit van Stichting Hogeschool Viaa, statutair gevestigd te Zwolle. Tot de stichting behoren Hogeschool Viaa (BRIN-nummer 22HH) en Hoger Onderwijs Viaa Zwolle (BRIN-nummer 27VY). Alle opleidingen vallen onder Hogeschool Viaa, alleen onder Hoger Onderwijs Viaa Zwolle wordt de niet-bekostigde Godsdienstlerarenopleiding aangeboden.

De stichting heeft als doel het ontwikkelen en verzorgen van hoogwaardig hoger beroepsonderwijs, waardoor studenten en cursisten worden gevormd, toegerust en opgeleid tot (startende) professionals en het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis die zij ter beschikking stelt aan de samenleving.

De stichting heeft het college van bestuur (CvB) en de raad van toezicht (RvT) als organen; de raad van toezicht heeft het college van bestuur belast met het besturen van de stichting. Daarmee is het CvB verantwoordelijk voor de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid van de hogeschool en de dagelijkse leiding over de organisatie en de medewerkers. De taken en bevoegdheden van het CvB zijn vastgelegd in de statuten van de stichting en nader uitgewerkt in het Bestuur- en beheersreglement.

De heer drs. D. Wakker MME is sinds 1 augustus 2019 voorzitter van het college van bestuur.
Nevenactiviteiten: ouderling kerkrentmeester van de Protestantse wijkgemeente Kerk aan de Linge, Leerdam. Daarnaast maakt de voorzitter CvB sinds 1 augustus 2019 deel uit van het bestuur van de coöperatie Radiant, het bestuur van Penta Nova en de Zw8lse, een samenwerkingsgroep van Zwolse mbo- en hbo-instellingen.

De heer drs. J.D. Schaap MPM was sinds 1 oktober 2003 voorzitter van het college van bestuur. Per 1 augustus 2019 heeft hij het voorzitterschap overgedragen en is lid CvB geworden. Per 5 januari 2020 treedt hij (vanwege ziekte) terug uit het college van bestuur.
Nevenactiviteiten: namens Hogeschool Viaa lid van het bestuur van het Praktijkcentrum voor Theologie;  lid van bestuur Stichting steun aan CPS (vanaf najaar 2019), lid van het bestuur van Penta Nova (tot 31 juli 2019) en de Zw8lse (tot 31 juli 2019), lid van het bestuur coöperatie Radiant (tot 31 juli 2019).

Mevrouw A. R. Langenberg-Klok MScN is per 5 januari 2018 benoemd als interim-bestuurder. Vanaf september 2018 tot 31 juli 2019 was zij voor 50% bestuurder a.i., naast haar taak als directeur Academie Health Care.
Nevenactiviteiten: lid van de raad van commissarissen Omega Groep B.V. Zwolle. Daarnaast maakt mevrouw Langenberg deel uit van het bestuur van de Regiocampus Meppel, het bestuur van het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde, en is betrokken bij het Health Innovation Park te Zwolle.

Als inspraakhebbend orgaan kent Hogeschool Viaa een centrale medezeggenschapsraad (MR). Het CvB overlegt regelmatig met de MR over zowel beleidsonderwerpen waarover de MR advies- of instemmingsrecht heeft, als over zaken die door de MR worden ingebracht.

Beleidsoverleg

Maandelijks wordt een uitgebreid beleidsoverleg (BO) gehouden: het overleg van het CvB met de directeuren van de academies en de managers van de centrale diensten. Het beleidsoverleg heeft als taak om, onder verantwoordelijkheid van het CvB, het beleid van Hogeschool Viaa mede te initiëren, voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren. Binnen het BO worden ook de beleidsplannen van de verschillende afdelingen besproken en op elkaar afgestemd. De leden van het BO adviseren het CvB over het te voeren beleid. Vanzelfsprekend zijn in principe alle beleidspunten die in de vergaderingen van de RvT of de MR aan de orde komen, ook in het BO besproken en van advies voorzien.

Naast de uitgebreidere beleidsbijeenkomsten wordt wekelijks meer coördinerend de voortgang besproken, worden nieuwe ontwikkelingen doorgenomen en initiatieven voorgesteld.

Het CvB heeft een aantal portefeuilles gedelegeerd aan de leden van het BO. Daarbij blijft het CvB eindverantwoordelijk.

Verslag raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) heeft tot taak het toezien op het beleid van het college van bestuur, op de algemene gang van zaken in de stichting, de hogeschool en het bewaken van de doelstelling en grondslag van de Stichting Hogeschool Viaa. Hij staat het college van bestuur met raad terzijde, adviseert en stimuleert het college van bestuur en ondersteunt het college inzake relatiebeheer en politiek-bestuurlijke netwerkvorming.
Bij de invulling van deze taak hanteert de raad het Toetsingskader Raad van Toezicht van Stichting Hogeschool Viaa. De taakverdeling en werkwijze van de raad van toezicht zijn te vinden in het Reglement Raad van Toezicht van Hogeschool Viaa.

De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht en het college van bestuur zijn, conform art. 10.3d WHW, duidelijk onderscheiden. Deze onafhankelijkheid van de leden van de RvT is vastgelegd in de Onafhankelijkheidsverklaring RvT (als gevolg van artikel 17.2 van het reglement RvT) vastgesteld in 2015; deze verklaring is ondertekend door alle leden van de RvT. Daarmee voldoet de bestuursstructuur van Hogeschool Viaa aan de beginselen van Goed Bestuur. In de statuten en in het Bestuursreglement van Hogeschool Viaa committeert het College van Bestuur zich aan de Branchecode Goed Bestuur (2013) van de sector hbo.

De raad van toezicht heeft twee commissies ingesteld:

 • de Auditcommissie;
 • de Remuneratiecommissie.

In december 2019 is besloten tot het instellen van een derde commissie: de commissie Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit.

Thema's

De raad van toezicht vergaderde in 2019 vijf maal, waarvan tweemaal met de Medezeggenschapsraad (MR), op 26 april en op 4 oktober. De RvT en de MR hebben in de vergadering van april gesproken over:

 • functioneren college van bestuur (deels in afwezigheid CvB);
 • ziekte van voorzitter CvB en werving nieuwe voorzitter CvB (deels in afwezigheid CvB)
 • visitatie addendum kwaliteitscriteria plus vervolg
 • ontwikkeling instroom nieuwe studenten;
 • renovatie gebouw: plan van eisen interieurvernieuwing.

Tijdens de vergadering van 4 oktober van de RvT en de MR is uitvoerig gesproken over verschillende scenario’s voor de bacheloropleiding Theologie en Godsdienstleraar, alsmede het binaire stelsel en samenwerking met universiteiten. Tevens is kort stilgestaan bij de voortgang van de ontwikkeling van de uitwerking van de plannen ter verbetering van de kwaliteit in het kader van het sectorakkoord.

Belangrijke agendapunten voor de raad van toezicht in 2019 lagen op het terrein van het strategisch en financieel beleid van de hogeschool. Tijdens meerdere vergaderingen is de financiële rapportage van de hogeschool aan de orde geweest, alsook de meerjarenbegroting. Tevens is de voortgang van het renovatietraject onderwerp van gesprek geweest en de daarbij behorende financiële rapportage. In het verlengde van het vastgestelde Strategisch Plan 2017-2020 is het concept van het addendum besproken.

In de vergaderingen is aandacht geweest voor de wijze waarop Hogeschool Viaa met andere instellingen voor hoger onderwijs samenwerkt: zowel regionale (zoals de Zw8lse) en de samenwerking ontwikkeling Campus Kind & Educatie (in samenwerking met de Katholieke Pabo Zwolle en ROC Landstede) als landelijke (zoals de Vereniging Hogescholen, Radiant en de samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek). Tot slot is ook de samenwerking met de christelijke hogescholen Driestar Educatief Gouda en Christelijke Hogeschool Ede besproken.

De RvT acht het van groot belang dat Hogeschool Viaa, juist vanwege haar identiteit, stevig maatschappelijk verankerd is. Daarom is in de vergaderingen aandacht geweest voor de wijze waarop vanuit Hogeschool Viaa – en specifiek vanuit de verschillende academies – contact wordt onderhouden met externe stakeholders, zoals werkveldorganisaties, ten aanzien van ontwikkeling van beleid en de uitvoering daarvan.

In de vergaderingen van de RvT is meerdere malen aandacht besteed aan de afwerking van de renovatie fase 1, en ook de volgende stap in het  renovatieproces van het gebouw. In het plan voor de kwaliteitscriteria is opgenomen dat er een ingrijpende verbouwing nodig is in het gebouw. Dat wordt de renovatiefase Agora genoemd. Met name studenten hebben aangegeven dat deze vernieuwing echt nodig is. Het voorgenomen besluit daartoe heeft de RvT goedgekeurd, evenals die voor het exterieur en de toiletten op vier verdiepingen.

Wat betreft het identiteitsbeleid is de ontwikkeling naar een bijbelgetrouw christelijk kenniscentrum in het licht van het nieuwe Strategisch Plan nader besproken. De nieuwe naam, Hogeschool Viaa, past beter bij de missie, het huidige karakter van de hogeschool en de ontwikkelingen die we zien naar de toekomst. Hogeschool Viaa wil onder de nieuwe naam voluit christelijk haar missie uitdragen en realiseren. Het Strategisch Plan is doortrokken van dat principe.

In 2017 zijn voor het eerst de Innovatievouchers uitgereikt. In 2019 heeft het CvB opnieuw innovatievouchers toegekend, op basis van het rapport van de jury onder voorzitterschap van RvT-lid Van den Berg.  Het gaat om de initiatieven: ‘Pilot Studentenwelzijn’ en ‘Rondom lunchbijeenkomsten samen leren’. De RvT heeft kennis genomen van de ontwikkelingen vanuit de vouchers 2018.

In het verslagjaar heeft de RvT meermalen stilgestaan bij het kwaliteitsbeleid van de hogeschool. Het is verheugend dat we ook in 2019 hoog genoteerd stonden in bijvoorbeeld de Keuzegids Hoger Onderwijs, alle opleidingen scoorden een eerste of tweede plek.

In het kader van de imago- en marketingstrategie is inhoudelijk stilgestaan bij de naamsbekendheid van Viaa na de naamswijziging sinds 2014. Tevens is er aandacht geweest voor de vraag naar christelijk onderwijs versus studenten die steeds meer kiezen voor kwaliteit, identiteit en kleinschaligheid.

De volgende bestuurlijke zaken zijn aan de orde geweest:

 • jaarverslagen van de RvT en het CvB over 2018;
 • evaluatie van het functioneren van de RvT;
 • samenstelling van de RvT;
 • rooster van aftreden.

Op het gebied van het financieel beleid behandelde de raad van toezicht:

 • de tertaal rapportages de laatste van 2018 en die van 2019;
 • het jaarverslag en de jaarrekening over 2018;
 • hoofdlijnen begroting 2020, begrotingskader en begrotingsproces;
 • de meerjarenbegroting 2019-2023
 • de accountantsverklaring;
 • accountantsverslag KPMG.

Auditcommissie

Leden van de auditcommissie van de raad van toezicht zijn de heer R.D. Schoonbeek RA (voorzitter) en mevrouw A. Poolen-Van den Brink MHBA (lid). De auditcommissie werkt op basis van het reglement dat is vastgesteld door de raad van toezicht.

De commissie heeft in 2019 vijf keer vergaderd en o.a.de volgende documenten besproken:

 • begroting 2020;
 • jaarrekening 2018 met het CvB (bij de vergadering over de jaarrekening waren ook de accountant, de controller en de coördinator financiële administratie aanwezig);
 • managementletter 2018 en 2019;
 • accountantsverslag 2018;
 • tussentijdse interne (financiële) verslaggeving per 4 maanden; tertaal rapportages
 • selectieproces nieuwe accountant.

De auditcommissie deed tijdens de vergaderingen RvT zowel mondeling als schriftelijk verslag van haar besprekingen en de RvT over bovenstaande zaken geadviseerd. Daarbij komen ook steeds punten aan de orde die het naleven van wettelijke voorschriften betreffen.

De commissie besprak daarnaast verschillende dossiers met het CvB, onder andere:

 • instroomcijfers/studentenaantallen;
 • financieel meerjarenbeleid;
 • financiële kant van de renovatie fase 1 en vervolg exterieur en toiletten verdiepingen alsmede de renovatie Agora;
 • voortgangsrapportages renovatie;
 • overige financiële analyse;

In 2019 heeft de RvT, met de auditcommissie voorop, in samenwerking met controller en CvB een nieuwe accountant geselecteerd: de RA12 groep.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie werd in 2019 gevormd door de heren C.S. Balkenende (voorzitter) en T. Abbo (lid). Het hele jaar 2019 heeft vanuit de remuneratiecommissie en met actieve betrokkenheid en ondersteuning van de vicevoorzitter, maandelijks overleg plaatsgevonden met de voorzitter van het CvB vanwege diens ziekte. Dat overleg stond enerzijds in het teken van re-integratie en anderzijds was het inhoudelijk rondom zaken Viaa betreffend. Ook met de plaatsvervanger van dhr. J.D. Schaap, namelijk mevr. A.R. Langenberg-Klok, heeft in de eerste helft van 2019 periodiek overleg plaatsgevonden. De afgelopen periode, waarbij mevr. A.R. Langenberg-Klok parttime vervanger is geweest, is zeer goed verlopen, mede door de bijdragen van de leden van het Beleidsoverleg.

De RvT heeft in 2018 besloten dat Hogeschool Viaa bestuurd dient te worden door een fulltime voorzitter (m/v) van het CvB. Gedurende 2018 is duidelijk geworden dat dhr. J.D. Schaap vanwege ziekte niet langer de functie van voorzitter CvB fulltime kon invullen.

In het voorjaar van 2019 is daarom een procedure gestart om te komen tot de benoeming van een nieuwe bestuursvoorzitter. Per 1 augustus 2019 is dhr. D. Wakker als voorzitter CvB benoemd, na instemming van de MR, alsmede raadpleging van de vigerende voorzitter. Daarnaast heeft de RvT besloten, ook met instemming van de MR, dat dhr. J.D. Schaap tijdelijk van 1 augustus 2019 tot het einde van de 2-jaar ziekteperiode, nl.  4 januari 2020, lid blijft van het CvB.

Gedurende 2019 is met de leden van het CvB is gesproken over hun functioneren. Deze evaluatiegesprekken zijn steeds constructief en vanuit vertrouwen gevoerd.

Leden

De samenstelling van de raad van toezicht is in 2019 niet gewijzigd. De termijn van mevr. Poolen-Van den Brink eindigde per 1 september 2019, zij is herbenoemd tot 1 september 2023.

De Raad bestond in 2019 uit de volgende leden:

 • De heer ing. C.S. Balkenende MBA te Zwolle, 8 april 1962 te Goes 
  Algemeen directeur/bestuurder bij Inclusief Groep N.V.
  Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen Wadinko N.V. te Zwolle; bestuurslid Cedris
  - Voorzitter Raad van Toezicht, voorzitter Remuneratiecommissie
  - Eerste termijn: 1 januari 2017-1 januari 2021
   
 • De heer T. Abbo LLM te Dirksland, 16 augustus 1963 te Renkum
  Werkzaam als advocaat (Abbo Van Tricht Advocaten, Middelharnis)
  Nevenfuncties:  secretaris St. Vrienden van de Wegwijzer te Middelharnis; secretaris St. Huisman Foundation te Nijkerk; lid Raad van Commissarissen Woongoed GO, Middelharnis
  Lid Remuneratiecommissie
  Tweede termijn: 1 juli 2015-31 december 2019
   
 • De heer dr. ir. J.S. van den Berg te Hattem, 4 april 1949 te Apeldoorn
  Gepensioneerd voorzitter College van Bestuur Guido de Brès Scholengemeenschap Amersfoort
  Nevenfuncties: directeur van ‘Van den Berg Consultant, analytisch advies en begeleiding’; voorzitter Raad van Toezicht Stichting Suva Nawa
  Vicevoorzitter Raad van Toezicht
  Tweede termijn: 1 september 2018-31 augustus 2022
   
 • Mevrouw A. Poolen-Van den Brink MBA-H te Nijkerk, 2 mei 1973 te Nijkerk
  - Voorzitter Raad van Bestuur Stichting ZorgAccent, Almelo
  Nevenfuncties: lid bestuur en lid commissie automatisering brancheorganisatie ActiZ; lid bestuur Korsakov KennisCentrum
  Lid Auditcommissie
  Tweede termijn: 1 september 2019-1 september 2023
   
 • De heer R.D. Schoonbeek RA, 25 juli 1966 te Assen
  Directeur/ eigenaar AVIZIE Accountants
  Nevenfuncties: penningmeester Stichting TC 91 Stadshagen; bestuurslid Stichting Zwols Kampioenschap Voetbal; penningmeester Stichting Zwolle Unlimited; bestuurslid Rotaryclub Zwolle
  Lid Auditcommissie
  - Tweede termijn: 1 april 2017-1 april 2021
   
 • De heer drs. G.J.M. Segers te Hoogland, geb. 9 juli 1969 te Lisse
  Voorzitter Tweede Kamerfractie ChristenUnie
  Nevenfuncties: lid Raad van Advies IFES-Nederland; columnist Nederlands Dagblad
  Lid
  ​​​​​​​- Tweede termijn: 1 oktober 2016-30 september 2020

Bezoldiging

Het Bezoldigingsbeleid voor de raad van toezicht is gewijzigd met ingang van 1 juli 2017. De wijziging is vastgesteld in december 2017. Het past binnen de kaders van de WNT en is vastgesteld overeenkomstig de ontwikkelingen die gerapporteerd werden door de Vereniging Toezichthouders Hogescholen. In 2018 en 2019 is dit beleid ongewijzigd gebleven.

Voor de specificatie van de bezoldiging van de leden CvB verwijzen wij naar de jaarrekening (model WNT).

Terugblik

De raad van toezicht is dankbaar voor al het werk dat in 2019 is verzet. Zowel 2018 als 2019 zijn voor de raad van toezicht, het college van bestuur en de leden van het Beleidsoverleg, inclusief ondersteunende staf, intensieve jaren geweest. Als Raad zijn we alle betrokkenen zeer erkentelijk voor hun bijzondere inzet en betrokkenheid in deze periode.

De raad heeft ook grote waardering voor de wijze waarop in nauwe samenspraak met dhr. Schaap gesproken kon worden over zijn beperkte inzetbaarheid en de daaruit volgende consequentie voor zijn positie als voorzitter van het college van bestuur. Hoewel hij nog tot het einde van de wettelijke ziekteperiode van twee jaar als lid aan het college verbonden zou blijven, heeft dhr. Schaap vanuit het belang van Hogeschool Viaa het moedige besluit genomen om ruimte te maken voor een opvolger. Hoewel deze keuze verre van vanzelfsprekend is, herkenden wij, ook in deze voor hem niet eenvoudige periode van verwerken en loslaten, toch zijn grote verantwoordelijkheidsgevoel voor Viaa. We zijn blij dat dhr. Schaap vanaf 2020, zij het in een andere rol, actief betrokken blijft bij Viaa.

Als raad zijn we blij en dankbaar dat we medio 2019 dhr. Wakker hebben kunnen benoemen als nieuwe voorzitter van het college van bestuur. We hebben er alle vertrouwen in dat dhr. Wakker, vanuit zijn professionaliteit én van vanuit zijn doorleefd geloof, op bezonnen én actieve wijze leiding zal geven aan de ontwikkelingen van Viaa.

Als raad hebben we grote waardering voor de ontwikkelingen in 2019 binnen Viaa. De voorbereidingen voor de interne renovatie zijn in volle gang. We kijken daar naar uit, want het zal opnieuw een extra impuls geven aan imago en instroom van de school én aan de kwaliteit van de onderwijscultuur. En natuurlijk zijn we er trots op dat Viaa wederom hoog scoort in de Keuzegids hbo; goud voor Verpleegkunde en pabo en zilver voor Social Work.

De samenstelling van de raad van toezicht zal in 2020 veranderen; na twee termijnen zal dhr. T. Abbo zijn lidmaatschap reglementair beëindigen. We spreken onze dank en erkentelijkheid uit voor zijn betrokken en constructieve bijdrage aan het werk van de raad en in het bijzonder aan de remuneratiecommissie. Vanuit deze commissie heeft hij de afgelopen jaren actief bijgedragen aan de werkgeverspositie van de raad van toezicht in het kader van de ziekte en verminderde inzetbaarheid van de oud-voorzitter van het college van bestuur, dhr. J. Schaap. En aan de begeleiding van de interim periode, zoals die tot medio 2019 werd ingevuld door mevr. A.R. Langenberg-Klok en aan de, met de benoeming van dhr. D. Wakker inmiddels succesvol afgeronde, werving- en-selectieprocedure voor een nieuwe voorzitter van het college van bestuur.

Inmiddels is de procedure voor opvolging van dhr. Abbo nagenoeg afgerond en kijken we uit naar de samenwerking met zijn opvolger. Daarbij zal dit nieuwe lid van de raad, tevens lid worden van de nieuwe commissie voor onderwijs, onderzoek en kwaliteit.  Met het oog op het belang van de ontwikkelingen op deze terreinen, de relatie daarvan met onze identiteit en als klankbord voor de nieuwe voorzitter, hechten we veel waarde aan deze nieuwe commissie.

Hogeschool Viaa is een hogeschool met een eigen christelijke identiteit. Onze grondslag is daarbij onveranderlijk, maar de wijze waarop onze identiteit wordt beleefd en uitgedragen is voortdurend in ontwikkeling. Hogeschool Viaa staat midden in de samenleving; dat geldt voor onze studenten, voor onze medewerkers en voor het werkveld waarvoor wij opleiden. En deze samenleving, onze maatschappij, de wereld waarin wij leven en werken, is voortdurend in ontwikkeling. Veel maatschappelijke thema’s raken aan de opleidingen van Viaa. Onze identiteit zal zich, wil ze relevant blijven, daarbij steeds opnieuw hebben te verhouden tot die samenleving. Dat vraagt verdieping en bezinning binnen een open cultuur, waarbinnen we toegankelijk, ontvankelijk en betrokken, met elkaar daarover in gesprek kunnen zijn, elkaar kunnen bevragen. Soms ook nieuwe wegen moeten zoeken en oude vormen los moeten laten. Voortdurend gericht op de vraag hoe wij vanuit ons prachtige kennisinstituut, gericht op onderwijs en onderzoek, van betekenis kunnen zijn voor de wereld om ons heen. Waarbij passie, kennis, en handelen oftewel hart en hoofd en handen, geïntegreerd samenkomt in de professionaliteit van de studenten die bij ons uitstromen naar verantwoordelijke plekken in de samenleving!

Want ‘Als je gelooft in je werk’, blijft de missie van waaruit wij werken bij Viaa, de basis voor ons handelen. We zijn dankbaar voor 2019 en vol vertrouwen voor de toekomst.

Dit verslag is vastgesteld door de Raad van Toezicht in de vergadering van de Raad d.d. 5 maart 2020.

Verslag medezeggenschapsraad

In deze bijlage doet de medezeggenschapsraad (verder aangeduid als ‘MR’) van hogeschool Viaa verslag van de samenwerking met het college van bestuur (verder aangeduid als ‘CvB’) en van het proces rond de studievoorschotmiddelen dat naar aanleiding van het sectorakkoord heeft plaatsgevonden.

Bezetting

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee delen. De personeelsgeleding (PMR) wordt momenteel gevormd door: Jaap Roose namens Social Work (Voorzitter MR), Gerda Brummel namens de Hbo-v (Vicevoorzitter MR), Peter Bareman namens Theologie en Sijgje de Jong-Roorda namens de ondersteunende diensten. De positie namens de Educatieve Academie is momenteel vacant.

De studentgeleding (SMR) wordt momenteel gevormd door: Simon van der Kamp namens de pabo (Secretaris MR / Voorzitter SMR), Anne Roossink en Chantal Kattenberg namens de Hbo-v en Sjoerd Kramer namens Social Work. De positie vanuit Theologie is momenteel vacant.

Samenwerking met college van bestuur

In 2019 was de betrokkenheid bij de aanstelling van een nieuwe voorzitter van het CvB en het proces hiernaartoe een belangrijk onderdeel van het werk van de medezeggenschapsraad. We zijn vroeg in het proces betrokken bij de keuzes die hierin gemaakt werden door de raad van toezicht en kijken tevreden terug op de invloed die is uitgeoefend gedurende dit proces. In 2019 werd door de gedeeltelijke afwezigheid van de voorzitter van het CvB samengewerkt met de interim bestuurder van Hogeschool Viaa. Daarnaast werd er vanaf september samengewerkt met de nieuwe voorzitter van het CvB. De samenwerking met alle drie de bestuurders verliep goed en hierin werd op een constructieve wijze gewerkt in een open sfeer, zonder grote verschillen van inzicht over het te voeren beleid.

Belangrijkste punten

Als onderdeel van het proces rond de studievoorschotmiddelen was de MR in 2019 betrokken bij de visitatie van de NVAO. Tijdens de gesprekken gedurende deze dag konden o.a. studentleden van de MR goed verwoorden op welke wijze zij hierin invloed hebben gehad. Naast de terugkerende onderwerpen zoals de studievoorschotmiddelen, verschillende financiële stukken en het OER, is dit jaar veel tijd besteed aan verschillende beleidsstukken betreffende onderzoek (promotiebeleid & onderzoeksbeleid) en werkdruk. Ook werd in 2019 het medezeggenschapsreglement aangepast aan de huidige situatie (dit in lijn met landelijke wijzigingen) en werd door de MR de band met de Vereniging Medezeggenschap Hogescholen (VMH) geïntensiveerd.

Overig

De leden van de MR hebben in december met behulp van een externe trainer doelen gesteld voor de komende jaren. Hierin hebben we drie focusvragen gekozen die we de komende jaren aan houden:

 1. Draagt hetgeen we bespreken bij aan de ontwikkeling van de student?
 2. Wordt het onderwijs hier ‘beter’ van, … en zo ja, hoe?
 3. Worden personeelsleden voldoende gefaciliteerd?

Door deze drie vragen te blijven stellen hopen wij bij te dragen aan een organisatie waarin op een transparante en betrouwbare wijze studenten en medewerkers serieus genomen worden.

Kwaliteitsafspraken

In 2018 is een begin gemaakt met het formuleren van plannen, om de studievoorschotmiddelen op een verantwoorde manier ten goede te laten komen aan de studenten. Deze plannen zijn tot stand gekomen aan de hand van gesprekken die met medewerkers en studenten zijn gevoerd en passen bij het Strategisch Plan 2017-2020.

In het plan zijn vier projecten voorgesteld; een nieuwe master en een honours programma worden opgezet en de fysieke én digitale leeromgeving moeten worden aangepast aan de wensen van deze tijd.

De visitatie en beoordeling van de plannen vond plaats door een NVAO-panel in maart 2019. Het panel was enthousiast over het proces dat heeft geleid tot de keuze voor de projecten en was ook tevreden over de inhoud van deze projecten. Helaas was een aantal projecten naar de mening van de NVAO nog onvoldoende geconcretiseerd en uitgewerkt. Het derde criterium, de realiseerbaarheid van de plannen, is daarom als onvoldoende beoordeeld. Naar het oordeel van de NVAO bevat het plan nog onvoldoende concrete beleidsacties, processen en monitoringsprocessen, om vast te stellen of het plan realistisch is. De doelen die worden gesteld zijn goed, maar zijn nog niet vertaald naar concrete beleidsacties- en processen.

In de tweede helft van 2019 zijn ter voorbereiding van de herbeoordeling verschillende informatiebijeenkomsten bijgewoond en heeft een werkgroep overleg gehad met de verschillende stakeholders, waaronder de medezeggenschapsraad, en het plan aangevuld en bijgeschaafd. Mei 2020 wordt dit plan opnieuw beoordeeld door de NVAO.

Ondertussen hebben de voorgestelde projecten niet stilgestaan. Een korte rapportage van de vooruitgang wordt per project weergegeven.

Thema 2:

Project - Master Interprofessioneel werken met Jeugd: De master is in juli 2019 geaccrediteerd, waardoor in september de eerste zes studenten van start konden gaan.

Project – Honours Programma: De projectcoördinator heeft het projectplan verder gedefinieerd, dit is akkoord bevonden door het Beleidsoverleg. De schrijfgroep is begonnen met de contouren van een excellentie programma op basis van de resultaten van de verkenningsfase.

Thema 4:

Project – Renovatie Agora: Het concept Definitief Ontwerp is in december opgeleverd.

Project – Onderwijs Online: De digitale leeromgeving Onderwijs Online is verder geïmplementeerd. Het digitale inleverloket is gereed.

Horizontale verantwoording

Hogeschool Viaa hecht groot belang aan goede interactie met haar omgeving. Beroepsonderwijs vergt een goede dialoog met diverse betrokkenen. Bij het ontwikkelen van beleid en de koers van (een onderdeel van) de hogeschool worden stakeholders/belanghebbenden (studenten, personeel, werkveld, overheid) betrokken. Zo zijn bij de ontwikkeling van het Strategisch Plan 2017-2020, naast medewerkers en leden van de MR en de RvT, ook vertegenwoordigers van toeleverende scholen, stage-instellingen (werkveld) en (oud-)studenten betrokken. Resultaten van de gesprekken zijn verwerkt in het Strategisch Plan 2017-2020.

Een hogeschool functioneert niet op zichzelf, maar verricht haar taken in netwerken van werkveld, collega-instellingen, toeleverend onderwijs etc. Dat geldt voor de hogeschool in het algemeen, maar ook voor het werk van academies in het bijzonder. Dat betekent dat er naast horizontale verantwoording op hogeschoolniveau ook sprake is van meer specifieke verantwoording naar werkveld, personeel, studenten, toeleverende scholen binnen academies, als het gaat om opleiding, onderzoek en adviesdienstverlening. Dat uit zich onder andere in overleg binnen de zogenaamde werkveldcommissies en opleidingscommissies.

Rechtsbescherming studenten en medewerkers

Bij het Meldpunt Klacht en Geschil is in 2019 één klacht van een student binnengekomen. Deze klacht is gedurende de procedure opgelost.

In 2019 zijn er geen klachten van medewerkers binnengekomen bij de Bezwarencommissie functiewaardering, Klachtenregeling Gereformeerd Onderwijs en de Geschillencommissie Medezeggenschapsorganen en Commissie van beroep hbo.

Bezoldigingsbeleid

college van bestuur

De raad van toezicht heeft in oktober 2007 de hoofdlijnen van het Bezoldigingsbeleid van het college van bestuur vastgesteld. De rechtspositie van de leden van het CvB is destijds herzien op basis van de ‘Uitwerking bezoldiging toezichthouders hogescholen’, op voorstel van de Remuneratiecommissie. Op de website van Hogeschool Viaa is de actuele uitwerking van de hoofdlijnen weergegeven. De voorzitter van het college van bestuur heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De hoogte van de vaste bezoldiging staat aangegeven in onderstaande tabel. Voor het CvB is geen variabele beloning van toepassing. Op de arbeidsovereenkomst van het CvB is niet de cao hbo van toepassing. De pensioenafspraken volgen de lijnen van de cao hbo. Aan het CvB is met ingang van 1 juli 2007 de mogelijkheid van een leaseauto ter beschikking gesteld, onder de conditie van een bijdrage voor privégebruik. Een en ander is vastgelegd in een berijdersregeling.

Bezoldiging college van bestuur 2019

De bezoldigingsgegevens voor het CvB van Hogeschool Viaa sluiten aan op het begrippenkader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT). De sociale werkgeverslasten zijn geen onderdeel van de bezoldiging, omdat de hoogte van deze premies (die voor rekening van de werkgever komen) niet samenhangen met de hoogte van het inkomen van de bestuurder, maar met factoren als leeftijd en de keuze voor eigen risicodragerschap van de hogeschool. Voor een specificatie van de beloningen wordt verwezen naar de pragraaf 1a van het bezoldigingsbeleid in de jaarrekening (Model WNT).

Tabel 1: Overzicht declaraties CvB 2019

Tabel 1: Overzicht declaraties CvB 2019
Naam Jaar Representatie-kosten Reis- en verblijfskosten Overige kosten Totaal
J.D. Schaap, vrm. voorzitter CvB 2019 0,00 0,00 0,00 0,00
J.D. Schaap, voorzitter CvB 2018 0,00 0,00 0,00 0,00
A.R. Langenberg - Klok, voorz. CvB a.i. 2019 0,00 65,74 0,00 65,74
A.R. Langenberg - Klok, voorz. CvB a.i. t/m 31 juli 2018 0,00 150,15 25,00 175,15
D. Wakker, voorzitter CvB m.i.v. 1 augustus 2019 0,00 2.460,22 0,00 2.460,22

Notitie Helderheid

Thema Opmerkingen/toelichting
Uitbesteding Er worden geen delen van het onderwijs uitbesteed aan andere (niet-bekostigde) onderwijsinstellingen.
Investeren van publieke middelen in private partijen Viaa investeert geen publieke middelen in private partijen. Ultimo 2018 is de stand van de private reserve € 489.000 positief.
Verlenen van vrijstellingen Voor het verlenen van vrijstellingen bestaat binnen Viaa een algemeen beleidskader. De beoordeling ligt bij de afzonderlijke examencommissies. Het is geregeld in het Studentenstatuut en de Onderwijs en Examenregeling (zie ook hoofdstuk Algemeen en hoofdstuk 3, Onderwijs en onderzoek, par. Relatie met andere opleidingen).
Bekostiging van buitenlandse studenten Geen.
Collegegeld niet door de student zelf betaald Er is geen noodfonds of iets dergelijks. Het komt wel voor dat derden (bijvoorbeeld ouders, werkgevers) de collegegelden betalen.
Studenten volgen modules van opleidingen Komt voor als tweede studiekeus of in het kader van Kiezen op Maat; dan verrekening van hbo-instellingen onderling.
De student volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven Komt niet voor.
Bekostiging van maatwerktrajecten Komt voor, bijvoorbeeld POH en SPICE: hiervoor worden de kosten bij de ‘partners’ in rekening gebracht en komen derhalve niet ten laste van de publieke middelen, tenzij er een publiek belang mee wordt gediend. Een en ander staat los van de bekostiging door het Rijk. Het gaat hier om private maatwerktrajecten.
Bekostiging van kunstonderwijs Niet van toepassing.

Samenwerkingsverbanden

De keuze voor het aangaan van samenwerkingsverbanden moet aansluiten bij de plek in de samenleving die we hebben en onze betrokkenheid op maatschappelijke vraagstukken en opgaven. Daarom hechten we veel waarde aan de samenwerking met partijen die dezelfde verbondenheid met die vraagstukken en opgaven voelen.  Daarbij hebben we de overtuiging dat onze identiteit en levensovertuiging niet zozeer de grondslag voor samenwerking is, maar wel dat het extra betekenis geeft. 

Naast veel landelijke gremia, zoals het Landelijk Overleg Pabo’s (Lobo), de Vereniging Hogescholen, Kenniscentra Wetenschap en Techniek, de verschillende vakgerichte gremia voor docenten, 10voordeleraar, zijn er ook veel regionale verbanden waarvan de Educatieve Academie deel uitmaakt. Zonder uitputtend te zijn:

 • Het samen met zorginstellingen en gemeenten vormgegeven Kenniscentrum Zorg, Onderwijs en Gemeente. Daar proberen we de domeinen dichter bij elkaar te brengen.
 • De Campus Kind & Educatie, een initiatief van lokale onderwijsinstellingen (ROC Landstede, KPZ en Hogeschool Viaa), heeft als doel alle op het kindgerichte beroepen in Zwolle bij elkaar te brengen.
 • De Zw8lse, een samenwerkingsverband van alle middelbare en hogere onderwijsinstellingen in Zwolle.
 • Samenwerkingsverband Scope is een belangrijke motor voor onderwijsverbetering in de regio. De afstemming van theorie en praktijk is door deze samenwerking geborgd.
 • Het samenwerkingsverband Radiant, een groep van negen pabo’s, die zich o.a. bezighoudt met gezamenlijke kennisontwikkeling.
 • In wisselende samenstelling met verschillende collega-instituten over ontwikkelingen binnen de bachelor en masters met betrekking tot Leren en Innoveren (MLI), Academie voor schoolleiders (Penta Nova) en Interprofessioneel werken met jeugd (MIJ).
 • RegioOpleiders, samenwerkingsverband met onderwijs en werkveld in zelfstandige coöperatie, Hogeschool Viaa participeert hierin.