Strategisch beleid

Identiteit, missie en visie

Hogeschool Viaa is een hogeschool met een uitgesproken karakter. Dat komt niet alleen doordat we grote waarde hechten aan kwalitatief goed onderwijs, advies en onderzoek. Bij Viaa leven en werken we vanuit de Bijbel. Dit betekent dat we als medewerkers en studenten in onze omgang en begeleiding als christen willen leven en werken. Onze slogan is dan ook: ‘Als je gelooft in je werk!’

Viaa is een instelling voor hoger onderwijs die functioneert als een centrum van kennis en kennisontwikkeling. In de opleidingen van Hogeschool Viaa staat een duidelijke christelijke visie op mens en samenleving centraal. Wij leiden studenten op die van betekenis willen zijn voor andere mensen. Zij willen als professional betrokken zijn bij de ondersteuning van mensen en de verbetering van de kwaliteit van (samen)leven. De professional die bij Hogeschool Viaa is opgeleid, is iemand met een open blik voor de zinvragen en levensovertuiging van de mens die hij in zijn werk ontmoet, en die besef heeft van waar hij zelf levensbeschouwelijk voor staat. Wij worden gedreven door de kernwaarden bezieling, betrokkenheid, eigenaarschap en hoop.

Hogeschool Viaa heeft de volgende missie geformuleerd:

Viaa is een centrum van kennis. We leveren vanuit identiteit op relevante, inspirerende en professionele wijze een bijdrage aan de ontwikkeling van (jonge) mensen, ontplooiing van talenten, welzijn en sociale samenhang. We leiden studenten op en onderzoeken en adviseren de beroepspraktijk in de sectoren onderwijs, zorg, welzijn, theologie, management en bestuur. Wij verbinden onze expertise met de expertise van nationale en internationale partners om samen te werken aan vernieuwing en verbetering van de beroepspraktijk.

De drie hoofdactiviteiten onderwijs, onderzoek en kennisdienstverlening worden door ons integratief georganiseerd. Wij zijn een multisectorale hogeschool, die de volgende bacheloropleidingen verzorgt: leraar basisonderwijs, verpleegkundige, social worker, pastoraal werker en godsdienstleraar voortgezet onderwijs. Voorafgaand aan of in aansluiting op deze bachelors bieden wij in samenwerking met andere onderwijsaanbieders relevante AD-trajecten en master-programma’s aan.

Het grootste deel van de studenten komt uit de groep schoolverlaters van het voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs. Daarnaast biedt Viaa ook opleidingen in een vorm die past bij mensen die zich op latere leeftijd een beroep eigen willen maken. Beide doelgroepen kiezen bewust voor onze hogeschool vanwege onze richtinggevende identiteit, onze kwaliteitsgerichtheid en de persoonlijke betrokkenheid van docenten en studenten op elkaar. Professionals die willen bijscholen, nascholen of omscholen kiezen voor onze hogeschool, omdat zij duidelijk herkennen waarvoor onze organisatie staat en daardoor meer en andere kwaliteit biedt dan haar concurrenten. Onze studentenpopulatie ligt rond de 1700 studenten.

Docenten zijn hooggekwalificeerd, beschikken over actuele vakkennis, zijn didactisch onderlegd en toetsbekwaam. We zijn gehuisvest in een gerenoveerd gebouw dat een moderne uitstraling heeft. Onze informatie-infrastructuur is zo ingericht dat die ons onderwijs en daarmee onze studenten ten goede komt en goed aansluit op een steeds meer digitaliserende wereld.

Wij streven naar een bestendige relatie met onze studenten. We willen onze studenten kennen. En zij willen gekend worden. Naast het feit dat we doelgericht onderwijs verzorgen, hebben wij oog voor hun sociaal en psychisch welbevinden. We zijn op hen betrokken. In studentenenquêtes scoren we goed tot zeer goed. We onderhouden relaties met onze alumni, die bereid zijn ons te voorzien van input en feedback.

Omdat Viaa een centrum van kennis wil zijn en daarmee een bijdrage wil leveren aan de samenleving vindt er ook gedegen praktijkgericht onderzoek plaats. Ook ons onderzoek draait om de bezielde professional. De onderzoeken die Viaa uitvoert zijn gebaseerd op vraagstukken uit de beroepspraktijk, op het gebied van onderwijs, zorg, welzijn en theologie. De opbrengsten van deze onderzoeken zijn van toegevoegde waarde voor het beroepenveld en leveren nieuwe inzichten op voor het vormgeven van het onderwijs aan Viaa. Samenhangend met opleiding en onderzoek biedt Viaa ook kennisdienstverlening (waaronder advisering) op dezelfde terreinen.

Strategisch Plan

Het Strategisch Plan 2017-2020 richt zich op vijf thema’s; identiteit, onderwijsaanbod, kwaliteit, onderzoek en bedrijfsvoering. De nadere uitwerking van het Strategisch Plan is vastgelegd in een separaat Uitvoeringsplan. In het Uitvoeringsplan zijn indicatoren opgenomen aan de hand waarvan kan worden bepaald of doelstellingen behaald zijn. In 2019 lag de focus op het onderwijsaanbod van Viaa.

Er is nagedacht over de toekomst van de opleiding Theologie. De opleiding is klein, maar dit is van ondergeschikt belang als we kijken naar onze identiteit en missie. Samen met andere gelijke opleidingen, is besloten om de naam van de opleiding Godsdienst en Pastoraal Werk per 1 september 2019 te veranderen in Theologie. Daarnaast vinden er (kerkelijke) ontwikkelingen plaats die de positie van de hbo theoloog versterken.

Viaa heeft besloten deel te nemen in het regionaal innovatiecluster Kind en Educatie. Ook ging de nieuwe master Interprofessioneel Werken met Jeugd van start. Het accreditatieproces duurde langer dan verwacht, waardoor de werving pas laat kon plaatsvinden.  De groep die daadwerkelijk op 1 september 2019 startte was daarom klein (zes studenten). De verwachting is dat de groep volgend jaar een stuk groter zal zijn.

De werving van studenten is gericht op groeiende instroom en een stabiele studentenpopulatie. De werving wordt uitgevoerd door campagneteams vanuit de opleiding zelf. De betrokkenheid bij de werving en de informatievoorziening wordt hiermee vergroot. Daarnaast wordt ingezet op de werving van studenten voor de niet-initiële opleidingen. In 2019 zijn de meeste streefcijfers behaald en heeft er duidelijke groei in de instroomcijfers plaatsgevonden.

Het buitenterrein van de school werd vernieuwd en past nu bij de onlangs gerenoveerde buitenkant van het gebouw. Ook kon direct worden aangesloten bij de regelgeving om alle terreinen rond schoolgebouwen rookvrij te maken. Volgend jaar zal gestart worden met de renovatie van de aula, de agora.

In 2019 is in het kader van de Kwaliteitsafspraken een addendum op het Strategisch Plan opgesteld; er is een aantal doelstellingen toegevoegd of nader uitgewerkt. Deze doelstellingen zijn beschreven in de paragraaf ‘Kwaliteitsafspraken’. Dit plan is in eerste instantie niet goedgekeurd door de NVAO. Om wel de studievoorschotmiddelen te ontvangen die nodig zijn om de gekozen projecten uit te voeren, is in de tweede helft van 2019 hard gewerkt om met alle betrokkenen het plan aan te vullen en bij te schaven. In 2020 wordt dit aangepaste plan opnieuw beoordeeld door de NVAO.

In de volgende hoofdstukken worden de belangrijkste ontwikkelingen uit het Strategisch Plan per thema nader toegelicht.

Om de kernwaarden uit het Strategisch Plan tastbaarder te maken voor het personeel, worden elk jaar twee bijeenkomsten georganiseerd; Viaa Denkt en Viaa Doet. Viaa Denkt is gekoppeld aan het nieuwjaarsontbijt en ging dit jaar over het thema ‘hoop’. Plenair en in kleine groepen werd gesproken over de betekenis en gevoelswaarde van het woord ‘hoop’ en hoe dit doorwerkt in ons dagelijks werk.
Viaa Doet vindt aan het begin van het nieuwe schooljaar plaats en heeft een meer lichtvoetig karakter. Om de kernwaarde ‘betrokkenheid’ in kaart te brengen, werd de werkvorm ‘over de streep’ gebruikt.