Sociaal Jaarverslag

Studenten

Werving en instroom

In het wervingsbeleid zet Viaa in op een goede match tussen student en de gekozen studie. In afstemming met decanen, mentoren en studieloopbaanbegeleiders van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs richten we de voorlichting zo optimaal mogelijk in en blijven we werken aan het verbeteren van de aansluiting met Hogeschool Viaa. Daar zijn zowel docenten en andere medewerkers van de opleidingen als de afdeling Marketing en Communicatie bij betrokken. In de voorlichting benaderen we studenten gericht voor het opleidingstraject dat het best past bij hun vooropleiding.
Elke opleiding heeft een eigen campagneteam, waarmee gericht en op maat een wervingsplan wordt opgesteld.

In 2019 zijn er zes open dagen georganiseerd. Daarnaast heeft de ‘crew’, een groep enthousiaste studenten, samen met de afdeling Marketing en Communicatie op diverse bijeenkomsten en events voorlichting gegeven.

Elke aspirant-student krijgt een intakegesprek, waarin wordt gesproken over de motivatie van de student, zoals verwoord in het inschrijfverzoek. De vragenlijst bij dit verzoek draagt ertoe bij dat er een goede voorspelling van de geschiktheid van de student kan worden gedaan als het gaat om de voorgenomen studie. Hiermee kan uitval zoveel mogelijk beperkt worden.
Voor de toelaatbaarheid tot de pabo, gelden de landelijke toelatingstoetsen.

Verder hebben de opleidingen maatregelen getroffen om de aansluiting met het hbo zo soepel mogelijk te laten verlopen. De pabo biedt belangstellenden aan hen te informeren over de toelatingstoetsen op de pabo. Bij zowel de Academie Health Care als de Academie Social Work/Theologie wordt de ‘brugmodule’ voor mbo-studenten aangeboden om de doorstroming naar het hbo te vergemakkelijken.

De laatste twee jaar werpt het wervingsbeleid zijn vruchten af, ook afgelopen jaar is er weer groei te zien in de instroomcijfers. De werving van studenten leverde in 2019 in totaal 607 nieuwe studenten op, een verhoging van 13% ten opzichte van de instroom in 2018 (537 studenten). Met de nieuwe instroom kwam het totaal aantal studenten op 1 oktober 2019 uit op 1754.

Tabel 1: Aantal studenten per 1 oktober per opleiding

Tabel 1: Aantal studenten per 1 oktober per opleiding
  Pabo Vt Pabo Dt HBO-V Vt HBO-V Dt SPH Vt SPH Dt MWD Vt MWD Dt SW Vt SW Dt GPW Vt GPW Dt GL2 Dt MIJ dt Totaal
2015 430 59 398 120 258 7 203 34     66 32 8   1.615
2016 414 62 420 109 229 11 189 38     62 27 7   1.568
2017 365 63 413 113 137 6 138 25 100 18 70 26 11   1.485
2018 387 77 459 132 69 6 81 18 186 39 63 35 14   1.566
2019 405 145 528 149 43 5 49 10 250 60 59 38 7 6 1.754

Grafiek 1: De ontwikkeling van het studentenaantal sinds 2013

Tabel 2: Instroom studenten (eerste keer hoger onderwijs)

Tabel 2: Instroom studenten (eerste keer hoger onderwijs)
Opleiding   2019 2018 2017 2016 2015
Pabo voltijd 129 143 78 94 89
  deeltijd 86 37 18 21 14
HBO-V voltijd 196 153 125 120 109
  deeltijd 38 45 38 32 51
MWD voltijd       45 41
  deeltijd       9 9
SPH voltijd       52 65
  deeltijd       4 3
SW voltijd 103 111 96    
  deeltijd 26 22 17    
Theologie voltijd 12 11 13 9 20
  deeltijd 9 13 10 7 9
GL deeltijd 2 2 1 2 6
MIJ deeltijd 6        
Totaal voltijd 440 418 312 320 324
  deeltijd 167 119 84 75 92
Totaal   607 537 396 395 416

Het verloop van de totale studenteninstroom is weergegeven in grafiek 2. Hierin is de stijgende trend van 2018 doorgezet in 2019. Hieronder is de instroom van de afgelopen jaren samengevat:

Grafiek 2: Instroom Hogeschool Viaa 2013-2019

Welzijn en studievoortgang

Het welzijn van studenten heeft onze voortdurende aandacht. Viaa heeft een studentenpastor en twee studentendecanen in dienst. Per september 2019 is er 0,4 fte extra beschikbaar gesteld voor het decanaat binnen de hogeschool. Daarvan wordt de helft ingezet voor extra reguliere ondersteuningsvragen vanuit studenten. De andere helft wordt ingezet om een goede zorgstructuur op te zetten binnen Viaa waarbij gekeken wordt hoe externe deskundigheid ingezet kan worden, studenten op een goede manier doorverwezen kunnen worden en er goede afstemming is tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij de begeleiding van studenten. In 2020 wordt het plan Studentenwelzijn gepresenteerd.

Tabel 3: Opgave aantallen studenten en vergoedingen Profileringsfonds 2019

Alle bedragen x € 1.000

Tabel 3: Opgave aantallen studenten en vergoedingen Profileringsfonds 2019
Aantal EER-studenten dat in 2019 een tegemoetkoming heeft ontvangen uit het Profileringsfonds Subtotaal van de in 2019 aan EER-studenten verstrekte vergoedingen uit het Profileringsfonds Aantal niet-EER-studenten dat in 2018 een tegemoetkoming heeft ontvangen uit het Profileringsfonds Subtotaal van de in 2019 aan niet EER-studenten verstrekte vergoedingen uit het Profileringsfonds Grand totaal van de in 2019 aan verstrekte vergoedingen uit het Profileringsfonds
15 € 24  0 € 0  € 24 

Alumni

In het alumnibeleid heeft Hogeschool Viaa als uitgangspunt een levenslange relatie te willen onderhouden met afgestudeerden. Deze relatie moet voor de alumni een meerwaarde hebben op kennis- en netwerkniveau. Hogeschool Viaa hanteert daarom een decentraal alumnibeleid. De verschillende opleidingen organiseren jaarlijks een congres of netwerkbijeenkomst voor alumni en verzorgen nieuwsbrieven.

Personeel

Hogeschool Viaa verzorgt al jaren kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek. Dat bleek in 2019 weer door de goede scores in de Keuzegids Hoger Onderwijs en de jaarlijkse uitgave van Elsevier Beste studies. We steunen daarbij op onze medewerkers zonder wie dat een onmogelijke zaak is. 

Dat alles gebeurt in een maatschappelijke omgeving die in toenemende mate dynamisch en veranderlijk is. De visie op eigentijdse arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden gaat ervan uit dat de samenleving en daarmee het werkveld ingrijpende veranderingen ondergaat. Deze ontwikkelingen vergen veel van de wendbaarheid en het aanpassingsvermogen van medewerkers en van onze hogeschool qua organisatie. Docenten leiden studenten op die een leven lang zullen moeten blijven leren. Tegelijk wordt ook van henzelf verwacht dat er doorlopend sprake is van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Vanwege de groei van het aantal studenten en het op gang komen van de stroom pensioneringen is tegelijkertijd een grote vervangingsvraag te verwachten.

Al deze ontwikkelingen plaatsten Hogeschool Viaa in 2019 voor uitdagingen op het gebied van HR-beleid. Aan de basis van dat beleid ligt de wens om meer en meer te groeien naar een volwassen arbeidsverhouding, die in goede dialoog tussen leidinggevende en medewerker en in wederzijds vertrouwen vorm moet krijgen. Professionele vrijheid maar ook proactief verantwoording af (willen) leggen over hoe je die vrijheid inzet en hoe op die manier wordt bijgedragen aan de strategie van de hogeschool is daarvoor onmisbaar. Dat vraagt om een eigentijdse vorm van HR-instrumenten die vanuit de traditie juist vaak hiërarchisch zijn ingestoken. Het gaat daarbij verder dan het ontwikkelen van een nieuw HR-instrumentarium. Dit moeten bijdragen aan een cultuurwijziging; van behoefte aan hiërarchie naar professionele arbeidsrelaties. In 2019 zijn daar stappen in gemaakt m.n. via een wijziging in de HR-gesprekkencyclus. Omdat de cao-hbo nog niet geheel in lijn is met onze ambities en we ons daaraan wel moeten houden, heeft het nog niet het doel bereikt dat we wensen. Hogeschool Viaa heeft verzocht e.e.a. bij de nieuwe cao onderhandelingen te bespreken. Er is gewerkt met een andere vorm van de HR-gesprekkencyclus waar het initiatief meer vanuit de medewerker komt dan voorheen het geval was en het proces om te komen tot een nieuw functiegebouw is bijna afgerond.

In 2019 lukte het nog verrassend goed om vacatures in te vullen, maar het koste wel veel inspanning. Het is te merken dat Hogeschool Viaa in het algemeen ervaren wordt als een prettige werkomgeving en als een goede werkgever. Voor de komende jaren is het zaak daar goede aandacht aan te blijven geven. Goed werkgeverschap vraagt o.a. aandacht voor een acceptabele werkdruk, voldoende ontwikkelings- en loopbaankansen en goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Het opschuiven van de AOW-leeftijd laat zich voelen en vraagt om een hernieuwde kijk op ouder wordende personeelsleden. De beperkingen die de Wet Werk en Zekerheid en de Wet Arbeidsmarkt in Balans stellen aan flexibele inzet van personeel vragen veel creativiteit om de behoefte aan die flexibiliteit van de personeelsformatie nog enigszins vorm te geven.

De christelijke identiteit van Hogeschool Viaa laat zich gemakkelijk verbinden met HR-doelstellingen. We vinden het belangrijk dat medewerkers hun door God gekregen talenten optimaal kunnen inzetten en ontwikkelen. Het beleid met betrekking tot Professionalisering en Duurzame Inzetbaarheid zijn daarbij de meest aangewezen HR-instrumenten.

Grafiek 3: Medewerkers in fte’s en aantallen

Op peildatum 31 december 2019 waren er drie medewerkers in dienst via Randstad Payroll Solutions. Gezamenlijk hadden zij een formatie van 1,05 fte.

Verdeling medewerkers in vaste en tijdelijke dienst

Hogeschool Viaa heeft behoefte aan een zekere mate van flexibiliteit als het gaat om de personeelsformatie, het streven is minimaal 10%, met een maximum van 15%. Met een flexibele schil kunnen fluctuaties van allerlei aard opgevangen worden. Daarnaast is er binnen de academies behoefte aan specialismen uit het werkveld. Elk jaar worden medewerkers vanuit het werkveld benoemd voor een periode van maximaal enkele maanden, voor een kleine werktijdfactor voor bepaalde onderwijseenheden. Nieuwe medewerkers krijgen een contract voor bepaalde tijd. Als duidelijk is dat de formatie blijvend nodig is en sprake is van goed functioneren, dan volgt na een jaar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Voor ziektevervanging en tijdelijke extra werkzaamheden (zoals bij de vernieuwing van curricula of andere innovatieve projecten) wordt, naast tijdelijke contracten, ook gebruikgemaakt van tijdelijke uitbreidingen op arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.
Op 31 december 2019 was 22,9 fte van de totale personele omvang in enige vorm meer of minder tijdelijk van aard. Dat is inclusief de medewerkers die via een uitzendconstructie werkzaam zijn. Dat is 14,35 % van het totale aantal, inclusief dienstverbanden via Randstad Payroll Solutions. Dit percentage past binnen het beleid dat wordt gevoerd, maar is zoveel hoger dan in 2018 vanwege het hoge aantal nieuw aangenomen personeelsleden.  

Grafiek 4: Medewerkers met dienstverband voor bepaalde tijd in 2015-2019

in fte's

Verhouding OP/OBP en M/V

Door een toename van het aantal studenten en daarmee ook de aanname van meer personeel is de verhouding Onderwijzend personeel ten opzichte van het totaal toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren, het aantal medewerkers in het management en ondersteunend personeel is slechts gering toegenomen. 

De trend die begon in 2007, namelijk dat het vrouwelijk deel van het totale personeelsbestand groter is dan het mannelijk, zet zich in 2019 verder door. Het onderwijzend personeel en het management is qua man-vrouwverhouding beter in evenwicht  dan het ondersteunend-beheers personeel. Waar mogelijk wordt op een evenwichtige verhouding gestuurd om studenten voldoende m/v-diversiteit te bieden.

Tabel 4: Verdeling M/V naar functie in aantallen

Tabel 4: Verdeling M/V naar functie in aantallen
2019 MT OP OBP Totaal
Vrouwen 3 115 60 178
Mannen 5 62 16 83
Totaal 8 177 76 261

Arbobeleid: ziekteverzuim en begeleiding

Dat Hogeschool Viaa het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ hanteert bij het ziekteverzuimbeleid, ligt voor de hand. De individuele medewerker en zijn of haar leidinggevende zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor preventieve maatregelen om ziekte zoveel als mogelijk te voorkomen. De gesprekscyclus is daarbij het meest aangewezen instrument.

Het arbeidgerelateerde zorgpakket Livvit (van Zilveren Kruis Achmea) wordt regelmatig preventief ingezet. Er is in 2019 46 keer gebruik gemaakt van het aanbod uit het Livvit-pakket.

In het kader van ziekteverzuim zijn 15 medewerkers door de bedrijfsarts begeleid in 2019.

Tabel 5: Ziekteverzuimgegevens Hogeschool Vaa (in %)

Tabel 5: Ziekteverzuimgegevens Hogeschool Vaa (in %)
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ziekteverzuimpercentage 5,8 5,3 4,0 4,1 4,8 4,8 4,3

Professionalisering, scholing en promotietrajecten

Professionalisering is een structureel onderwerp van gesprek in de beoordelingscyclus. In de cao-hbo is overeengekomen dat 6% van het getotaliseerde jaarinkomen besteed moet worden aan professionalisering: 3% aan het basisrecht in uren en 3% wordt besteed aan out-of-pocketkosten, zoals collegegelden, reis- en verblijfkosten en kosten voor studie materialen.

Het getotaliseerde jaarinkomen (brutosalaris + vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering) bedroeg in 2019 € 8.967.350,-. Onderstaand overzicht geeft de bestede gelden weer, verdeeld over de verschillende categorieën.

Tabel 6: Professionalisering, bestede gelden

Tabel 6: Professionalisering, bestede gelden
Out-of-pocketkosten professionalisering 2019  
Professionalisering verplicht 12.399
Professionalisering niet verplicht 212.503
Congressen / symposia / conferenties enz. 13.728
Lidmaatschappen beroepsverenigingen 5.806
Reis- verblijfskosten 43.730
Studiematerialen 2.466
TOTAAL 290.632
   
Jaarinkomen Viaa 2019 8.967.350
Besteed percentage 3,24%

Er zijn in 2019 ruim 16.473 uren ingezet voor professionalisering. Dat is het totaal van het basisrecht en de overige ingezette uren.

Samenleving en duurzaamheid

In gezamenlijkheid met alle hogescholen in Nederland heeft ook Viaa in 2019 het Sustainable Development Goals-Charter ondertekend en zich daarmee gecommitteerd tot het ontwikkelen van visie en beleid op dit gebied. Er is een werkgroep opgericht, die in de loop van 2020 aanbevelingen zal doen over zowel de bedrijfsvoering als de inhoud van het onderwijs.

Daarnaast zijn er in 2019 verschillende stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Door de hele school zijn afvalbakken geplaatst, waarbij het afval gescheiden wordt. Het terrein van Viaa is rookvrij gemaakt.

Hogeschool Viaa promoot het gebruik van het openbaar vervoer, door de reiskosten voor woon-werkverkeer die met het openbaar vervoer zijn gedaan volledig te vergoeden.

Hogeschool Viaa ziet vanuit de visie- en missiegedachte zichzelf als organisatie die voorop wil lopen als het gaat om inclusief werkgeverschap. We hanteren actief beleid om te komen tot een divers personeelsbestand waarin ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plaats hebben. Om dat goed te kunnen doen is samenwerking gezocht met een organisatie die daarbij kan ondersteunen. Er zijn vijf collega’s in dienst die in het doelgroepenregister van het UWV voorkomen.