Onderwijs en onderzoek

Onderwijs

Om beter aan te sluiten op de vraag vanuit de maatschappij, bouwen we meer flexibiliteit in onze curricula. Bij het bepalen van de inhoud van onze opleidingen luisteren we naar toekomstige studenten en het werkveld. Door het aanbieden van meer variatie in tempo en inhoud en door aansluitingen tot stand te brengen met zowel masters als Associate Degrees kunnen we nieuwe doelgroepen aanspreken en het werkveld van dienst zijn. Daarom hebben we in 2019 de volgende ontwikkelingen gerealiseerd.

In het cursusjaar 2019/2020 is de Master Interprofessioneel werken met Jeugd van start gegaan. Deze master is bedoeld voor hbo-professionals die werkzaam zijn in het brede jeugddomein en die de ontwikkeling van alle jeugdigen (van -9 maanden tot 23 jaar) in hun dynamische context en relaties bevorderen. Deze opleiding is ontwikkeld door een interprofessioneel team vanuit de Campus Kind en Educatie (KPZ, Landstede en Hogeschool Viaa) en wordt ook door een interprofessioneel team van docenten en deskundigen uit het werkveld vormgegeven. We zijn dit jaar begonnen met een eerste groep van zes studenten.

Vanuit de Zw8lse participeert Viaa in een overleg over mbo-hbo aansluiting in deze regio. Er is een stuurgroep die deze ontwikkeling volgt en projecten aanstuurt. Vanuit dit overleg zijn er dialooggroepen ontstaan voor de verschillende opleidingen, waarbij met elkaar gesproken wordt over de aansluiting van de specifieke opleidingen, de ervaringen en de wensen tot verbetering.

Daarnaast is er landelijk een OCW-subsidie beschikbaar gesteld met als doel het verbeteren van het studiesucces van studenten met een mbo-opleidingen die doorstuderen in het hbo.  Alle partijen vanuit de Zw8lse hebben zelfstandig een subsidie ontvangen, maar participeren wel in gezamenlijke projecten.

De speerpunten voor Viaa in dit project waren het continueren van de dialooggroepen vanuit de verschillende opleidingen, het aanleren en verbeteren van studievaardigheden voor eerstejaars studenten vanuit het mbo en het gezamenlijk vormgeven van een keuzedeel met een mbo-opleiding. De dialooggroepen hebben een vervolg gekregen; er is inmiddels meerdere keren een training Purple Monkey aangeboden op het gebied van studievaardigheden en er is een keuzedeel ontwikkeld samen met het Menso Alting college, dat in 2019/2020 voor de tweede keer zal draaien.

Eind mei 2019 hebben we als Innovatiecluster Kind en Educatie (KPZ, Landstede, Deltion, Windesheim en Hogeschool Viaa) de subsidie toegekend gekregen van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Dit innovatiecluster is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdzorg.

In gezamenlijkheid willen we door interprofessionalisering werken aan de kwaliteit van de sector en het grote tekort aan professionele medewerkers aanpakken. Hiertoe worden enerzijds (wetenschappelijke) onderzoeken ontwikkeld en uitgevoerd, anderzijds krijgt het interprofessionele leren vorm in de praktijk.
Op 12 september 2019 is het officiële startsein voor dit project gegeven. In vijf verschillende actielijnen wordt gedurende vier jaar aan dit project gewerkt. Vanuit Viaa wordt hierin geparticipeerd vanuit de Educatieve Academie en Social Work, door inzet van medewerkers in de actielijnen. Ook zijn wij dit cursusjaar penvoerder voor drie leerteams.

Educatieve Academie

De Educatieve Academie heeft als doelstelling in het jaarplan opgenomen om topopleiding te worden. De afgelopen jaren is hier hard aan gewerkt en in 2019 is de pabo in de Keuzegids hbo 2020 daadwerkelijk gewaardeerd met het predicaat  ‘topopleiding’. Daar zijn we blij mee en trots op.

Meerdere collega’s zijn het afgelopen jaar met pensioen gegaan en nieuwe collega’s zijn benoemd om hen op te volgen. Deze ontwikkeling zet zich de komende jaren voort. Dit is een intensief traject voor de hele academie.

Het streefcijfer voor de instroom in studiejaar 2019/2020 is behaald. Door veranderende regelgeving en subsidietrajecten voor onderwijsassistenten is er een grotere instroom geweest in de deeltijd. De verwachting was dat deze studenten anders in de voltijdopleiding waren gestart.
Door de enorme toename van het aantal studenten moest worden geïnvesteerd worden in de personeelsbezetting. Hier was voorfinanciering voor nodig.
De groeiende studentenpopulatie en de pensionering trekken een wissel op de organisatie. Er is daarom een werkgroep bezig met taakbeleid om de werkdruk meer inzichtelijk te maken. Binnen de Educatieve Academie is ook nagedacht over de vormgeving van de professionalisering. Er is een professionaliseringscommissie ingesteld die er zorg voor draagt dat professionalisering verbonden is met de behoeften vanuit ons onderwijsmodel. Het versterken van Krachtgericht leren en Persoonlijk Meesterschap is hier bijvoorbeeld onderdeel van. 

De onderwijskundige visie is in 2019 vastgesteld en wordt waar nodig aangescherpt en verder uitgewerkt. Dat betekent ook dat we taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie vastleggen en op elkaar afstemmen.  Ook zijn we gaan werken met een (voorlopig) MT en hopen we in 2020 duidelijk beschreven bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de hele academie te hebben. Dit wordt geëvalueerd medio 2020 en zal op basis van de uitkomsten van de evaluatie een vervolg krijgen.

Afgelopen jaar heeft de kwaliteitscommissie het kwaliteitsbeleid opnieuw geformuleerd. Daarbij is ook uitvoering gegeven aan de genoemde doelen.
In 2019 is, binnen het Radiant samenwerkingsverband, een midterm review uitgevoerd. De uitslag van deze midterm review wordt begin 2020 verwacht. In 2020 zal uitvoering worden gegeven aan de uitkomsten van de midterm review en de peerreview zodat de studenten een kwalitatief goede opleiding blijven ontvangen en we als opleiding goed voorbereid zijn op de accreditatie in 2021.

De ontwikkeling van de deeltijdopleiding, en de daarbij behorende routes voor zij-instroom, is een intensief traject. We zetten daar goede stappen in en halen de door ons gestelde doelen. De ontwikkeling van nieuwe minoren is mede om reden van werkdruk uitgesteld.

Het vernieuwde lectoraat is onder leiding van de nieuw benoemde lector voortvarend van start gegaan. Er liggen al diverse verbindingen naar het werkveld en ook de koppeling met de opleiding begint steeds meer vorm te krijgen. We gaan door op de ingeslagen weg.

Academie Health Care

De academie Health Care heeft in 2019 een dynamisch jaar doorgemaakt. In 2018 is besloten tot de afschaffing van de numerus fixus, daarmee stond de inschrijving bij verpleegkunde (voltijd) voor iedereen weer open. Dit heeft geleid tot een verdere groei van studenten bij aanvang van het studiejaar september 2019. Om dat op te kunnen vangen is het team verder uitgebreid met 4 fte. Daarnaast is er gebruik gemaakt van inzet van alumni om ziekte en verlof op te vangen.

De grote ontwikkeling naar een curriculum BN2020 werd afgerond. De komende tijd blijft een ontwikkelgroep betrokken bij de doorontwikkeling van het nieuwe curriculum.

In mei is de opleiding geaccrediteerd door de NQA en positief gewaardeerd. Aandachtspunt was een bijstelling op het adviesproject, dit is aangeleverd in september en akkoord bevonden. Het accreditatierapport is aangeboden aan de NVAO. De opleiding is in afwachting van de uitkomst.

Ondanks de grote groei in de afgelopen jaren slaagt de opleiding verpleegkunde er nog steeds in om voldoende stageplaatsen voor alle studiejaren en routes te genereren. De opleiding is daarbij kritisch op de kwaliteit en begeleiding van stageplaatsen. Om beter gebruik te kunnen maken van stageplekken waar de begeleiding nog niet optimaal is, is een start gemaakt met een pilot waarbij de docent een dag meewerkt in de praktijk, daar onderwijs verzorgt en werkbegeleiders verdere scholing geeft.

Samen met de opleiding verpleegkunde van Windesheim organiseert verpleegkunde invitational meetings voor het werkveld van beide opleidingen. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een minor Acute Zorg, deze zal starten in 2020-2021. Het huidige aanbod van minoren wordt door studenten gewaardeerd, ook externe studenten melden zich via Kies Op Maat. Daarbij is het vermelden waard dat er veel artikelen zijn gepubliceerd in landelijke vaktijdschriften, die door studenten zijn geschreven als afsluiting van de minor.

De opleiding heeft alle kennistoetsen overgezet naar een digitale toetsbank; dit maakt het mogelijk studenten een unieke kennistoets per keer aan te bieden. Daarnaast wordt verkend of ook casustoetsen digitaal afgenomen kunnen worden.

Verpleegkunde mocht voor het zevende jaar op rij een nummer één notering ontvangen in de Keuzegids hbo 2020. De opleiding ervaart dit als bijzonder en niet vanzelfsprekend en ziet het als bekroning op het opleiden van goede verpleegkundigen.

Bij de opleiding Praktijkondersteuner en -verpleegkundige/Praktijkondersteuner Huisarts mochten er opnieuw voldoende cursisten worden verwelkomd. De opleiding staat goed aangeschreven in het land. De opleiding is voortdurend in discussie met landelijke netwerken over de start van het competentieprofiel 2018.

Het lectoraat Zorg en Zingeving mocht succesvol een aantal projecten draaien. Als opvallend kan  genoemd kan worden het project Weel Bethesa, waarin het volledige ziekenhuis is meegegaan in een jaarprogramma rondom zingeving. De inbreng van het lectoraat is daarnaast aanwezig in de verpleegkunde-minor ‘Aandachtsvelder voor zingeving in de zorg’.  Tevens participeert het lectoraat samen met de opleiding verpleegkunde in verschillende initiatieven en netwerken rondom palliatieve zorg, hier is ook de minor Aandachtsvelder voor palliatieve zorg gekoppeld.

Vanuit de academie hebben verschillende personen geparticipeerd en gepresenteerd op internationale conferenties in Noorwegen, Zweden, België, Verenigde Staten en Groot Brittannië.

Academie Social Work & Theologie

Nu het nieuwe curriculum Social Work volledig is ingevoerd, was het in 2019 tijd om het nieuwe curriculum te evalueren. Dit gebeurde op basis van evaluaties die door de kwaliteitscommissie zijn uitgevoerd en op basis van ervaringen en signalen vanuit de docenten en de ondersteuning. Ook heeft er een inhoudelijk evaluatie plaatsgevonden. Deze evaluatie is uitgevoerd door de curriculumcommissie en met het team besproken tijdens de bouwdagen in het najaar van 2019. Op basis hiervan is een aantal veranderingen direct doorgevoerd en worden de grotere aanpassingen ingevoerd per studiejaar 2020/2021.

Besloten is om na de curriculumvernieuwing de deeltijdopleidingen apart onder de loep te nemen en dan met name t.a.v. flexibiliteit en didactiek. De projectgroep deeltijd heeft in december 2019 het voorstel voor de nieuwe deeltijdopleidingen gepresenteerd aan het team. Dit voorstel wordt momenteel verder uitgewerkt.

In 2019 zijn we een stap verder gekomen met de invoering van de basisprofielen binnen de opleiding Social Work. Het derde jaar is hiervan ingevoerd en draait voor het eerst in studiejaar 2019/2020.

In 2019 zijn verschillende scenario’s voor de theologie-opleidingen geschreven en besproken in het team en het Beleidsoverleg. Er is vastgesteld dat, ondanks hun geringe omvang, de theologie-opleidingen van grote strategische waarde zijn voor de hogeschool en daarmee ook bestaansrecht hebben. Aangezien het kleine opleidingen zijn, wordt onderzocht welke primaire taken direct bij het team theologie horen en welke taken ook breder in de academie opgepakt kunnen worden.

Een groot deel van het werk van het lectoraat Samenlevingsvraagstukken bestaat uit het vormgeven van de Werkplaats Sociaal Domein voor de regio Zwolle. In deze werkplaats staan drie thema’s centraal. Deze zijn in 2019 doorontwikkeld en opnieuw geformuleerd:
Inclusieve samenleving: een samenleving waarin alle mensen een eigen en waardige plek hebben, ook als een beperking of bepaalde omstandigheden of ervaringen hun participatie bemoeilijken.
Integraal samenwerken voor en met bewoners: echt integraal samenwerken voor (wijk- of dorps)bewoners, vanuit een sterke sociale basisinfrastructuur, vormgegeven door professionals, bewoners en hun formele en informele verbanden.
Interprofessioneel samenwerken rond jeugd: een manier van samenwerken door professionals - met ouders, met andere professionals en met alle andere relevante partijen - waardoor jeugdigen en hun gezinnen passende ondersteuning krijgen.

De Werkplaats Sociaal Domein betreft een toekenning van het Ministerie van VWS waar het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken gebruik van maakt sinds 2014. 2019 was een zogeheten ‘bouwjaar’: na afronding van de werkplaatsperiode 2016 – 2018 is dit jaar gebruikt als een jaar waarin een nieuwe werkplaatsperiode 2020 – 2022 werd voorbereid.

Voor het komend jaar staan er drie belangrijke aandachtspunten op de agenda. Allereerst het ontwikkelen van een nieuwe deeltijdopleiding, waarbij flexibiliteit en blended learning een belangrijke plek hebben. Ook wordt de toetsing van het curriculum onder de loep genomen. Tenslotte staat het vormgeven van ‘hotspots’ op de agenda; het ontwikkelen van een duurzame relatie met het werkveld waarbij onderwijs, onderzoek en dienstverlening samen vorm krijgt.

Lectoraten

De lectoraten van Viaa hebben in 2019 een sterke doorontwikkeling gemaakt in de onderlinge samenwerking. Het gezamenlijke KennisOffice is op de beoogde sterkte gekomen en de twee ondersteuners hebben hun werkprocessen op een efficiënte manier ingericht.

In de gezamenlijke kenniskringen hebben de onderzoekers samengewerkt aan de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek. Ze hebben eerder gekozen kwaliteitscriteria toegepast, door ze te gebruiken bij de bespreking van concrete onderzoeken en onderzoeksvoorstellen. Hiermee wordt steeds meer een gemeenschappelijke taal ontwikkeld en ontstaat een onderzoekscultuur waarin samen geleerd wordt, ook van knelpunten in het onderzoeksproces.

De lectoren hebben hun activiteiten onderling afgestemd en gezamenlijke activiteiten geïnitieerd vanuit het zeswekelijkse lectorenberaad. In de loop van het jaar sloot hier de nieuwe lector Goede Onderwijspraktijken bij aan. Belangrijke activiteiten voor dit kalenderjaar waren het schrijven van het gezamenlijke ZelfEvaluatieRapport en de visitatie van de lectoraten in december. Deze visitatie heeft plaatsgevonden en is succesvol verlopen, het verslag van het visitatiepanel wordt in maart 2020 verwacht.

Concrete projecten waaraan de lectoren samenwerkten in 2019 zijn:

  • Het onderzoek ‘Samen in beweging’ over integraal werken rond kwetsbare bewoners, een samenwerking van de lectoraten Zorg & Zingeving en het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken met twee GGD’s, Wageningen Universiteit en gemeenten Steenwijkerland, Kampen, Zwartewaterland, Hardenberg, Oost-Gelre en Winterswijk; dit project vindt plaats binnen het landelijke Preventieprogramma 5 van ZonMW. Voor elk van de zes gemeenten werd onderzoek uitgevoerd samen met de GGD’s en werden lokale leergemeenschappen ingericht. Per gemeente werden Plannen van Aanpak opgesteld voor oktober 2018 tot oktober 2022, waarvoor een ‘go’ werd gegeven door ZonMW.
  • De drie lectoraten hebben een gezamenlijke subsidieaanvraag ingediend over ‘wijkgericht werken voor normalisatie en preventie rond het jonge kind’, samen met Gemeente Zwolle, Participatieraad Zwolle, GGD IJsselland, Travers (welzijn en kinderopvang), expertisecentra en schoolbesturen en een huisartsenpraktijk. Het projectidee is goedgekeurd en er is een definitieve aanvraag ingediend. Uitsluitsel over deze aanvraag wordt verwacht in april 2020.
  • Onderzoekers en lectoren uit alle lectoraten zijn betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de Master Interprofessioneel werken met Jeugd.

De lectoraten hebben gezamenlijk een najaarsconferentie georganiseerd over interprofessioneel werken met jeugd onder de titel ‘De professional out of the box’. Hieraan namen professionals, docenten en beleidsmakers deel uit de werkvelden van de drie academies. Op deze middag werden lezingen verzorgd door prof. Pauline Meurs en lector Saskia Wijsbroek en werden werksessies verzorgd door docenten en onderzoekers van de academies. Op de conferentie presenteerden de lectoren ook hun gezamenlijke bundel ‘Viaa onderzoekt’.

Met het Praktijkcentrum Theologie zijn afspraken gemaakt over aansluiting van de programmacoördinator bij de gezamenlijke kenniskringvergaderingen en over samenwerking aan concrete programmalijnen.

Kwaliteitszorg

Viaa staat bekend om zijn kwalitatief goede opleidingen en tevreden studenten. Zowel de pabo als opleiding verpleegkunde zijn binnen de NSE neergezet als topopleiding. De opleiding Social Work is opnieuw in de top 3 van de beste opleidingen binnen het vakgebied gepositioneerd.

In 2019 zijn de uitkomsten van de tevredenheid van afgestudeerden in het academisch jaar 2016-2017 gemeten (dus anderhalf jaar na afstuderen). Van de alumni die heeft meegedaan is 85% (zeer) tevreden over de gevolgde studie (ten opzichte van 62% landelijk). Daarmee voldoen wij ruimschoots aan het doel van 70% tevredenheid uit het Strategisch Plan.

De kwaliteit van het onderwijs wordt op verschillende niveaus gemonitord. Elke academie hanteert een eigen handboek met afspraken en procedures en heeft een eigen kwaliteitscommissie. Evaluaties van het onderwijs vinden zowel schriftelijk als mondeling plaats. De kwaliteitscommissies zien toe op de uitvoering van de evaluaties en de verwerking van eventuele verbeterpunten.

Op het niveau van de hogeschool is er een centrale kwaliteitscommissie en is een kwaliteitscontroller aangesteld. De afstemming tussen controller en de kwaliteitscommissies heeft vooral een informerend en raadplegend karakter. De vraag op welke punten hogeschoolbrede uniformiteit wenselijk is en waar diversiteit passender is, is voortdurend onderwerp van gesprek.

Binnen de organisatie is nagedacht over de wijze waarop we het kwaliteitsbeleid verder gaan vormgeven. Deze oriëntatie bevindt zich in een eindstadium en zal in de loop van 2020 worden afgerond.

 

In het Strategisch Plan 2017-2020 is opgenomen dat alle docenten BKE-gecertificeerd dienen te zijn. Voor de nieuwe docenten geldt dat zij zo snel mogelijk de BKE-cursus volgen en tot die tijd alleen als co-examinator, onder supervisie van een gecertificeerd examinator, toetsen mogen beoordelen. 
Mede naar aanleiding van een SKE-traject van een aantal medewerkers, is het Viaa Toetskader afgelopen jaar onder de loep genomen en bijgesteld waar nodig. De vaststelling hiervan vindt plaats in 2020.

Accreditaties

In 2019 hebben er verschillende accreditaties plaatsgevonden.
De lectoraten Samenlevingsvraagstukken en Zorg en Zingeving hebben bij de accreditatie een voldoende gekregen. We zijn nog in afwachting van het visitatierapport.
In mei is de opleiding verpleegkunde gevisiteerd door een panel van de NVAO. De opleiding is nog in afwachting van het formele besluit van de NVAO op deze positieve beoordeling van het panel.
De pabo heeft een midterm review gehad, als voorbereiding op de accreditatie in 2022. De werkpunten die daarin naar voren kwamen worden door de Educatieve Academie verwerkt in een plan van aanpak.
De Master Interprofessioneel werken met Jeugd is geaccrediteerd als nieuwe opleiding.
De opleiding theologie kreeg in 2018 een herstelopdracht, in 2019 is gewerkt aan de verbeterpunten en in 2020 zal dit beoordeeld worden.

Examencommissie

Elke academie heeft een eigen examencommissie die de kwaliteit van toetsing en het eindniveau van de opleiding borgt. Aan elke examencommissie is een extern lid toegevoegd. De examencommissies worden ondersteund door een ambtelijk secretaris, als juriste bewaakt zij mede de naleving van de relevante wet- en regelgeving.

De examencommissies vergaderen elke 3 tot 4 weken. Er vindt tweemaandelijks overleg plaats tussen de voorzitters en de academiedirecteuren. Daarnaast zijn de examencommissies vier keer per jaar samen gekomen om ontwikkelingen te bespreken en te streven naar een uniform proces in de behandeling van verzoeken en kwaliteitsborging.

De examencommissie Social Work heeft in 2019 overleg gehad met de examencommissie van Windesheim en de Christelijke Hogeschool Ede. Ook is zij betrokken geweest bij de accreditatie van de master Interprofessioneel Werken met Jeugd.

Aantal diploma's

Aantal diploma's
  Pabo HBO-V Social Work Theologie
Aantal propedeuses 47 160 85 16
Aantal getuigschriften 71 122 84 18

Internationalisering

Het International Office heeft samen met de betrokkenen op academieniveau planmatig volgens eigen beleidsplan en activiteitenplan haar activiteiten vorm gegeven en doelen gerealiseerd. Alle opleidingen werken aan de verweving van internationalisering in het geheel van het curriculum. Daarbij geven opleidingen dit inhoudelijk op verschillende manier vorm.

Mobiliteit in de vorm van stage en studie in het buitenland is mogelijk voor alle studenten van Viaa. Maar ook ‘at home’ kunnen ze hun competenties verwerven, bijvoorbeeld als buddy van een internationale student, of door samenwerking in een internationale minor. 

Het Engelstalige aanbod dat Viaa heeft voor internationale studenten neemt toe. Dat betekent dat ook meer docenten betrokken raken en zich gaan bekwamen in het lesgeven en begeleiden in het Engels. In 2019 deed een eerste groep medewerkers Cambridge examen en kon een tweede groep van start gaan.

Er is een Engelstalig aanbod van minoren. Dit betreft bestaande minoren die omgezet zijn naar een Engelstalige versie. Uit  evaluatie van docenten en studenten blijkt dit in de uitvoer kwetsbaar te zijn. Met name het feit dat het volledig Engelstalig is wordt door studenten genoemd om niet voor die minor te kiezen. Er wordt overwogen of er voor een Viaa-brede minor meer interesse is van internationale studenten en Nederlandse studenten die graag een Engelstalige relevante minor willen volgen. In 2020 wordt dit verder met de betrokkenen bediscussieerd en uitgewerkt. Mogelijk dat daaruit een nieuw te ontwikkelen minor naar voren komt.

Studenten Health Care gaan, met name door de ruimte die ze krijgen binnen de minor ‘transcultural care’, steeds vaker naar buitenlandse bestemmingen die ze zelf uitzoeken. De Educatieve Academie heeft naast de bestaande contacten, een nieuwe  bestemming in relatie tot leerkracht onderwijs in Budapest gevonden, in samenwerking met onze partner Karoli Gaspar.

Het totaal aantal studenten dat naar het buitenland ging was in 2019 wat lager dan voorgaande jaren. Dit is onder andere te verklaren doordat het studentenaantal voor dat cohort wat kleiner is dan andere jaren.  In de begroting is rekening gehouden met groei van studenten vanaf september 2019 en de daarvoor benodigde beurzen in 2020 en verder. Daarnaast waren er ook inkomende studenten binnen het SPICE programma en in de minoren.

Het beleid van Viaa is gericht op versterken van partnerschappen, wat tot meer uitwisseling van studenten en docenten moet leiden. Dit komt ook tot stand, door de mogelijkheden binnen Erasmus. Geconcludeerd moet worden dat het een weg van lange adem is, met veelal schipperen tussen de belangen en prioriteiten van verschillende partijen. Op basis van een checklist worden partnerschappen aangegaan. In relatie tot de  Scandinavische samenwerkingen wordt door Viaa verkend of er kan worden aangesloten bij het consortium, aangezien afspraken daarin beter tot stand lijken te komen. Dit wordt in 2020 verder verkend.  Een overzicht van huidige partners is beschikbaar.

In 2019 hebben verschillende medewerkers van Hogeschool Viaa geparticipeerd en/of gepresenteerd op internationale congressen en symposia of een week onderwijs verzorgd bij een partner instelling.