Bijlagen

Bijlage 1 Gebruikte afkortingen

Lijst met gebruikte afkortingen

Lijst met gebruikte afkortingen
BKE Basis Kwalificatie Examinering
BKO Branche Protocol Onderzoek
BSA Bindend Studie Advies
CDHO Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs
CEPM Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap
CvB College van Bestuur
CvSv Centrum voor Samenlevingsvraagstukken
dt deeltijd
ECTS European Credit Transfer System
GPW Godsdienst-Pastoraal Werk
hbo hoger beroepsonderwijs
HBO-V Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde
KPZ Katholieke Pabo Zwolle
mbo middelbaar beroepsonderwijs
MEL Master Educational Leadership
MIJ Master Interprofessioneel werken met Jeugd
MLI Master Leren en Innoveren
MR Medezeggenschapsraad
MTO Medewerkertevredenheidsonderzoek
MWD Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
NF Numerus Fixus
NSE Nationale Studenten Enquête
NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie
NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
OER Onderwijs- en Examenregeling
ONL Onderwijszorg Nederland
Pabo Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs
PDCA Plan Do Check Act
POH Praktijk Ondersteuners Huisartsenpraktijk
PVH Praktijk Verpleegkundige Huisartsen Praktijk
RvT Raad van Toezicht
SG Studium Generale
SKE Senior Kwalificatie Examinering
SPH Sociaal Pedagogische Hulpverlening
SPICE Studies Program In Contemporary Europe
VBI Visiterende en Beoordelende Instantie
VKO Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek
VOL Vormend en Onderzoekend Leren
vt voltijd
WGA Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten
WHW Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
ZEG Hogescholen te Zwolle (GH), Ede (CHE) en Gouda (Driestar Educatief)